જ્યારે પણ આપણે આપણા ઘરમાં કોઈ શાકભાજી બનાવીએ છીએ, ત્યારે આપણે તેમાં ઘણીવાર ડુંગળીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તે શાકભાજીનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ માનવામાં આવે…