કોરોના રોગચાળા પછી લોકોમાં સ્વચ્છતા અંગે ઘણી જાગૃતિ આવી છે. સફાઇથી માંડીને બહાર નીકળતી વખતે સેનિટાઇઝર કરવા સુધી, કોઈ ભૂલતું નથી. લોકોમાં કોરોનાનો એટલો ડર…