લાંબા વાળની ​​સંભાળ રાખવી એ સરળ કાર્ય નથી. ખાસ કરીને મહાનગરમાં રહેતી છોકરી માટે. પરંતુ ધનશ્રીના સુંદર, લાંબા અને જાડા વાળ જોઈને આશ્ચર્ય થાય છે…