પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિદેશ પ્રવાસમાં ઘણી વખત સાથે જે મહિલા દેખાય છે તેનું નામ ગુરદીપ કૌર ચાવલા. આ ગુરદીપ કૌર ચાવલા કોઇ રાજય સરકાર કે…