સોમવારથી ગુજરાતની તમામ પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્કુલો શરુ થનાર છે. વાલીઓ તેમના બાળકો માટે પાઠયપુસ્તકો ખરીદવા દોડાદોડ કરી રહ્યા છે. પાઠયપુસ્તક મંડળ દર…