સરકારે પ્લાસ્ટીક બેન કરીને પર્યાવરણ માટે બહુ સરસ કામ કર્યું છે. પ્લાસ્ટીક બેગનો ઘણી જગ્યાએ ઉપયોગ ટાળી શકાય છે પણ લોકો તે માટે અજાણ હોય…