સેલ્ફી ના આ સમયમાં હરકોઈ સેલ્ફીઓ લેતા હોય છે. પરંતુ આ વખતે સેલ્ફી લેવી બન્યું જીવ નું જોખમ. જી હા, દેવાસ માં એક બનાવ બન્યો…