સરકારે જીએસટી લાગુ કરતી વખતે જણાવ્યું હતું કે દેશની આ સૌથી ફુલ પ્રુફ ટેકસ સિસ્ટમ છે. આ ટેકસ સિસ્ટમથી સરકારને મહત્તમ ટેક્ષ મળશે અને તેનો…