ઉચ્ચ ડિગ્રી મેળવનાર ભારતીયો વિદેશમાં જઇને રહેવાનું પસંદ કરતાં હોય છે. એમાં પણ ખાસ કરીને અમેરીકામાં ગ્રીન કાર્ડ મેળવી રહેનારા ભારતીયોની સંખ્યા વધુ છે. આવા…