12 વર્ષ 10 મહિનાનો ચેસ ખેલાડી પ્રાગનાનંદા એ ઇટાલીમાં ગ્રેડિન ઓપનના અંતિમ રાઉન્ડમાં પહોંચીને વિશ્વના બીજા સૌથી યુવાન ગ્રાન્ડમાસ્ટર બની ઇતિહાસ રચ્યો. પ્રાગનાનંદા એ ગ્રેડિન…