સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા લોકમેળાની રાજકોટમાં 1 સપ્ટેમ્બરથી શરુઆત થઇ ગઇ છે. રાજકોટના લોકમેળાને ગોરસ લોકમેળાનું નામ આપવામાં આવ્યું છે.આ લોકમેળો 1 સપ્ટેમ્બરથી 5 સપ્ટેમ્બર સુધી…