ગુગલ તેના સર્ચ એન્જીનની ઉપર ઘણીવાર સેલીબ્રીટી કે મહત્વની વ્યકતિને યાદ કરતા ડુડલ બનાવીને મુકે છે. આજે ગુગલે પ્રથમ વેક્યૂમ ક્લીનરની શોધ કરનાર હુબર્ટ સેસિલ…

ગુગલ તેના સર્ચ એન્જીનની ઉપર ઘણીવાર સેલીબ્રીટી કે મહત્વની વ્યકતિને યાદ કરતા ડુડલ બનાવીને મુકે છે. આજે ગુગલે ભારતના પ્રસિદ્ધ આંકડાશાસ્ત્રી અને વૈજ્ઞાનિક પ્રશાંત ચંદ્ર…

ગુગલ તેના સર્ચ એન્જીનની ઉપર ઘણીવાર સેલીબ્રીટી કે મહત્વની વ્યકતિને યાદ કરતા ડુડલ બનાવીને મુકે છે. આજે ગુગલે દેશના પ્રથમ રેકોર્ડિંગ સુપરસ્ટાર ગૌહર જાનને આજના…