આ દુનિયા વિચિત્ર લોકોથી ભરેલી છે. આ લોકો કંઈક અલગ કરવાના પ્રયાસમાં પણ તેમના જીવનને જોખમમાં મૂકે છે. આજે અમે તમને એવા લોકો વિશે જણાવવા…