ગુરુગ્રામના સેક્ટર-54 માં આવેલી સનસિટી સોસાઈટીમાં રહેતા લોકો દ્રારા સોસાઈટીના ગેટ પાસે એક કમ્યુનિટી ફ્રીજ મુકવામાં આવ્યું હતું .આ ફ્રીજમાં સોશાયટીના રહીશો તેમનું વધેલું ફુડ…