થાઇલેન્ડના ચિઆંગ રાય પ્રાંતમાં થોડા દિવસ પહેલાં ગુમ થયેલા 12 જુનિયર ફૂટબોલ ખેલાડીઓ અને તેમના કોચને બ્રીટીશ ડાઇવર્સે ગુફાની અંદર જીવતા શોધી લીધા હતાં. મ્યાનમાર…

થાઇલેન્ડના ચિઆંગ રાય પ્રાંતમાં 10 દિવસ પહેલાં ગુમ થયેલા 12 જુનિયર ફૂટબોલ ખેલાડીઓ અને તેમના કોચ ગુફાની અંદર જીવતા મળી આવ્યા છે. પણ આ બધાને…