વિશ્વભરમાં ફુડનો ઘણો બધો બગાડ થાય છે. વધેલા ફુડને કચરામાં નાંખી દેવા કરતાં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. વિશ્વમાં ઘણા દેશોએ ફુડમાંથી ખાતર બનાવાની ટેકનીક અપનાવી…