જાપાનમાં સતત ત્રીજા દિવસે પણ ભારે વરસાદ થતાં અત્યાર સુધીમાં ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. હજારો લોકો હજુ પણ વિવિધ સ્થળોએ ફસાયેલા છે. જાપાનમાં 24…