માર્કેટમાં ફોલ્ડેબલ કિબોર્ડ તો મળતા હતાં. પણ તે વધુ પડતા ફોલ્ડ કરી શકાય તેવા ન હતાં. હવે સાયન્ટીસ્ટઓએ સસ્તુ, ટકાઉ અને ફલેકસીબલ કિબોર્ડ બનાવ્યું છે.…