અમેરીકી પ્રતિબંધને કારણે ભારત ઇરાનથી તેલની આયાતમાં ઘટાડો કરશે અને ઇરાનથી જે તેલની આયાત કરવામાં આવશે તેનું ચુકવણી ભારતીય રૂપિયામાં કરવામાં આવશે. ભારતીય રિફાઇનર્સ હાલમાં…