ઘણી આંતરરાષ્ટ્રીય એરલાઇન્સ તેમના કસ્ટમરને તેમના ધાર્મિક માન્યતાઓના આધારે ફલાઇટમાં ભોજનની પસંદગી કરવાનો વિકલ્પ આપતી હોય છે. દુબઇની એરલાઇન્સ Emirates પણ હિંદુ કસ્ટમરને હિંદુ ભોજનનો…