કોઈપણ વસ્તુ ખરીદવા માટે EMI બેસ્ટ ઓપ્શન છે. ઇએમઆઈ પર કોઈ પણ પ્રોડક્ટ ખરીદવા માટે ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા ઇએમઆઈ કાર્ડની જરૂર પડતી હતી પણ Flipkart…