આજે આપણે એવા એક માણસ વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ જેને શાળામાં નબળા બાળક કહેવાતા, પરંતુ હવે તે વિશ્વનો સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બની ગયો…