વીજળીના ઉત્પાદન અને વપરાશ વચ્ચેની ખાઈને પૂરવા માટે વીજળીનો લોસ ઘટાડાવા સરકાર હવે અતિ કડક કદમ ઉઠાવવા જઈ રહી છે. વીજળીની ચોરી અંગેના કાયદામાં સંશોધન…