પુત્રદા એકાદશીના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુની ઉપાસના કરવાથી બાળકો યોગ્ય બને છે અને પુત્રને જન્મ મળે છે. તેથી, જેમને સંતાન નથી અથવા જે પુત્રની ઇચ્છા રાખે…