વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદીના ડીજીટલ ઇન્ડીયાનું સપનું સાકાર કરવાના બહાના હેઠળ અમદાવાદમાં આરટીઓ લાઇસન્સ સહિતના કામ માટે ઇ પેમેન્ટ જ સ્વીકારશે. આ નોટીસનું બોર્ડ સિંગલ વિન્ડો…