મોદીજી ડીજીટલ ઇન્ડીયાનું સપનું જોઇ રહ્યા છે અને કેન્દ્ર તેમજ રાજય સરકાર ડીજીટલ બનવા માટે અવનવા પ્રયાસો પણ કરી રહી છે. હમણાં જ મુખ્યમંત્રી શ્રી…