અમદાવાદમાં DYSP ના ઘરમાં પણ ચોરી થાય તો સામાન્ય નાગરીકના જાન માલનું રક્ષણ કેવી રીતે થશે. અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારમાં રહેતા અને જૂનાગઢ પોલીસ ટ્રેનિંગ કોલેજ…