વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદીના ડીજીટલ ઇન્ડીયાનું સપનું સાકાર કરવાના બહાના હેઠળ અમદાવાદમાં આરટીઓ લાઇસન્સ સહિતના કામ માટે ઇ પેમેન્ટ જ સ્વીકારશે. આ નોટીસનું બોર્ડ સિંગલ વિન્ડો…

અમદાવાદ RTO માં રોજ હજારો અરજદારો નવા, રીન્યુ અને ડુપ્લીકેટ લાયસન્સ માટે અરજી કરે છે. RTO માં વધી ગયેલા કામના ભારણ, સ્ટાફની અછત, કોન્ટ્રાકટના માણસોની…