દર વર્ષે ભારતમાં 1 જુલાઇ ડોક્ટર દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. ડો. બિધાન ચંદ્ર રોય ના જન્મદિવસે ભારતમાં ડોકટર દિવસ ઉજવાય છે. મેડીકલ ક્ષેત્રમાં નવી સિદ્ધિઓ…