મોદી સરકાર ૪ વર્ષ પુરા કરી ૫ માં વર્ષમાં પ્રવેશી ચુકી છે અને આવતા વર્ષે એટલે ૨૦૧૯ માં આવનાર લોકસભાની ચુંટણીઓની પુર્વ તૈયારી રુપે ભારતીય…