કેન્દ્ર સરકારે દિના બેન્ક, વિજયા બેંક અને બેન્ક ઑફ બરોડાને મર્જ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ ત્રણે બેંકોના મર્જર પછી દેશની ત્રીજા નંબરની બેંક બનશે.…