રિઝર્વ બેંકે ગુરુવારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. આ નિયમ હેઠળ જે વ્યકતિ ડિમાન્ડ ડ્રાફટ બનાવડાવશે તેનું નામ પણ ડિમાન્ડ ડ્રાફટ પર લખવામાં આવશે.આ નિયમ 15…