ટ્રેનમાં સફર કરનાર યાત્રીઓ ટ્રેન ટીકીટ બુકીંગ માટે સારા સમાચાર છે. હવે યાત્રીઓએ ટ્રેન ટીકીટ બુકીંગ માટે રેલ્વે સ્ટેશન પર લાઇનોમાં ઉભા રહેવાની જરુર નથી.…