ગાય એ આપણા દેશના લોકોની ભાવના સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે. ગાયને બચાવવા માટે આંદોલનો ચાલે છે અને ગાને રાષ્ટ્રિય પ્રાણી જાહેર કરવાની માંગ પણ જોર…

ભારતીય સેના ખર્ચ ઘટાડવા તેમની ગૌ શાળાની દુધ આપતી ગાયો સસ્તા દરે વેચી મારશે. સેના આશરે 1 લાખો કિંમતની દુધ આપતી ઉંચી ઓલાદની ગાયો માત્ર…