રાજસ્થાન માં લગભગ 2,500 રજીસ્ટર ગૌશાળા આવેલી છે. તેમાં લગભગ 9 લાખ ગાય છે. તેમના 6 મહિનાનો નિભાવ ખર્ચ લગભગ 500 કરોડ આવશે. આ ખર્ચની…