વિશ્વભરમાં સોફટ ડ્રિંક અને જયુસ વેચનારી કોકા કોલા કંપની હવે કોફી વેચશે. વિશ્વની સૌથી મોટી કોફી ચેઇન કંપની કોસ્ટા કોફી ને કોકા કોલાએ 36 હજાર…