ભારતે દસ વર્ષ પહેલાં ચંદ્રયાન -1 અવકાશયાનનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કર્યું હતું. ચંદ્રયાન 1 ભારતનું પ્રથમ ચંદ્ર મિશન હતું. ચંદ્રયાન -1 અવકાશયાન ના આંકડાઓ આધારે ચંદ્રના…