ગાય એ આપણા દેશના લોકોની ભાવના સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે. ગાયને બચાવવા માટે આંદોલનો ચાલે છે અને ગાને રાષ્ટ્રિય પ્રાણી જાહેર કરવાની માંગ પણ જોર…