સરકારી પેટ્રોલિયમ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ, હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ અને ભારત પેટ્રોલિયમ નવા 25 હજાર પેટ્રોલ પંપ આવનાર મહિનામાં ખોલવાનું વિચારી રહી છે. સરકારી પેટ્રોલિયમ કંપનીઓ લગભગ…