પાકિસ્તાને ભારતના જેસલમેરથી નજીક આવેલા રહીમયારખાન તેમજ બહાવલનગરમાં  બે નવા શસ્ત્રભંડાર બનાવ્યા છે જેથી સરહદ પરના પોતાના જવાનોએ ઓછામાં ઓછા સમયમાં જરૂર પડ્યે દારુ-ગોળો પહોંચાડી…