પ્રેમ એ એવી ભાવના છે કે કોઈને ખબર નથી હોતી કે કોઈની સાથે ક્યારે અને ક્યાં રહેવું જોઈએ. કેટલાક લોકો પહેલા મિત્રો બની જાય છે…