બોલીવુડમાં અવારનવાર એવો મુદ્દો આવે છે કે સ્ત્રી લીડની ફી પુરુષ લીડ કરતા ઓછી હોય છે. પરંતુ બોલિવૂડમાં ઘણી મોટી અભિનેત્રીઓ છે, જેમને બાકીની અભિનેત્રી…