2017 માં ભારતીયોના નાણાંનો આંકડો સ્વિસ બેન્ક ખાતાઓમાં 50 ટકાથી વધીને 7000 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો છે. જે દેશ માટે અને સરકાર ચિંતાનો વિષય છે.…