ઘણા સમયથી બીટકોઈન કેસમાં ફરાર પૂર્વ ધારાસભ્ય નલીન કોટડીયાને શોધવા માટે CID દ્વારા વોરંટ કાઢવામાં આવ્યું હતું. ઘણા સમયથી લાંબી તપાસ અને શોધખોળ બાદ પણ…