ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં એક ઓળખ બનાવવી એ દરેક અભિનેત્રીનું સ્વપ્ન છે, પરંતુ બહુ ઓછા લોકો તેને પ્રાપ્ત કરે છે. આવી જ એક અભિનેત્રીનું નામ અક્ષરા સિંહ…