કાળિયારનો શિકાર કરવો સજાપાત્ર ગુનો છે. કાળિયાર સંરક્ષિત પ્રાણીની યાદીમાં આવે છે. ભાવનગરના નર્મદ ગામ પાસે આવેલ એક કેમિકલ કંપનીની પાસે સોમવારે સવારે પાંચ કાળિયારના…