પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવો દરરોજ વધી રહ્યા છે અને ભાવવધારા વિરોધમાં કૉંગ્રેસે ભારત બંધની જાહેરાત કરી છે. )કૉંગ્રેસે પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવ સામે કરેલી…