ડીઆઇજી હરિનારાયણ મિશ્રાને ગુરુવારે મળેલા એક ગુપ્ત પત્રમાં આ સનસનાટી ભર્યા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં પત્ર લખનારે જણાવ્યું છે કે તે ભૈયુજી મહારાજનો એકદમ…