બાવળા ખાતે અમદાવાદ જિલ્લાની નવી આરટીઓ કચેરી બનાવી સરકારે અમદાવાદ આરટીઓ પરનું કામનું ભારણ ઘટાડયું હતું. બાવળા ખાતે નવી આરટીઓ બનતાં ARTO સત્તાનો દુરપયોગ બનવાની…