ત્રણેક વર્ષ પહેલાં “ગળો” વિશે લખ્યું હતું. અમે વર્ષોથી ગળો નું સેવન કરીએ છીએ. હાલની પરિસ્થિતિમાં ઘણાં લોકો ગળો વિશે પૂછતાં હોય છે. ક્યાં મળે?…